Fisketrapp

Våren 1996 fikk Jørstadelva elveierlag brev fra Snåsavatnet grunneierlag om elveierlaget kunne være interessert i å være med å bygge ei fisketrapp i Kleivfossen. Formålet med trappa var å ta vare på storørret stammen som er i Jørstadelva, ved å forlenge fiskens gytestrekning.
Elveierlaget var interessert i dette og prosessen kom raskt i gang. Et interimsstyre ble satt sammen, bestående av 3 personer fra Jørstadelva elveierlag, 1 person fra Snåsavatnet grunneierlag og 1 person fra HINT Finsås. Leder i styret ble lederen fra elveierlaget. Etter å ha vært i kontakt med både Fylkesmannens Miljøvernavdeling ved fiskeforvalter Anton Rikstad og Direktoratet for Naturforvaltning ved Kåre O. Myhre, som begge var positive til byggingen, ble første søknad sendt til Fylkesmannens Miljøvernavdeling juli 1996.
I oktober 1997 ble fossen nivilert av Myhre og det ble bestemt hvor kulpene skulle ligge. Med en inntaksdam ovenfor fossen måtte fisketrappa tilpasses denne.

Kostnadsoverslag kr. 417.000
Første finansieringsplan lød:
Fiskefondet 10 %
BU midler 30 %
Snåsavatnet gr. Lag 55 %
Egen innsats 5 %


Etter flere runder med søknader, godkjenninger og anbudsrunder, var utbyggingen av fisketrappa endelig klar i år 2000.

Snåsa Kommune, NVE og grunneiere var berørte parter. Under selve byggingen oppsto det problemer med at større biter av fjellet løsnet under sprengingen og utformingen av trappa ble noe forandret. Budsjettet ble revidert opp til kr. 460.000. Fisketrappa sto ferdig sommeren 2002. Fisketrapp inkludert fisketeller og fangstfelle kostet til sammen kr. 660.000 + eget arbeid inkl møter, administrasjon m.m. til kr.71.500.

Selv om kostnadene med byggingen ble større enn forventet er interimsstyret og partene fornøyd med resultatet. Det har vært en innkjøringsperiode av fisketeller, men den ser nå ut til fungere. Ei rist er montert slik at lauv og kvist samles opp og ikke legger seg fast. Interimsstyret har tilsyn med telleren og trappa. Interimsstyret for Kleivfossen håper at storørret-stammen i Snåsavassdraget har fått enda bedre produksjonsvilkår etter at trappa sto ferdig.

Jørstadelva elveierlag håper fiskere i elva vil ha glede av fisketrappa ved at større mengder at storørret produseres.