Vannstand - test


Vannstand oppgis i cm og måles ved inntaket til fisketrappa.

Jørstadelva elveeierlag

Styret 2018

Dag Erik Kjensteberg (formann) mob 995 83 853
Ola Kristian Johansen (nestleder) mob 414 34 174
Per Gjellan, mob 977 52 997


Elveierlaget ble stiftet i 1993 og består i dag av 11 grunneiere.
Laget er organisert i et styre, en dugnadsnemnd og en fiskenemnd/ørrettrappenemd.

Vår formålsparagraf sier følgende:
Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i avgrensede elvestrekning for i felleskap å forvalte elva med henblikk på et rekreasjonsmessig og økonomisk aspekt. Laget skal i sitt arbeid sørge for langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning.


Epost : post@jorstadelva.no